نوع ورق رنگ ورق ضخامت ورق نوع بسته طول ورق عرض ورق تولید کننده تاریخ قیمت کارخانه قیمت بنگاه
گالوانیزه -- 0.30 رول -- 1250 هفت الماس 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 0.35 رول -- 1000 هفت الماس 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 0.40 رول -- 1000 هفت الماس 1395/09/28 34,300 34,000
گالوانیزه -- 0.45 رول -- 1000 هفت الماس 1395/09/28 34,200 33,900
گالوانیزه -- 0.45 رول -- 1250 هفت الماس 1395/09/28 34,200 33,900
گالوانیزه -- 0.50 رول -- 1000 هفت الماس 1395/09/28 33,700 33,400
گالوانیزه -- 0.50 رول -- 1250 هفت الماس 1395/09/28 34,100 33,800
گالوانیزه -- 0.55 رول -- 1000 هفت الماس 1395/09/28 33,200 32,900
گالوانیزه -- 0.60 رول -- 1000 هفت الماس 1395/09/28 32,700 32,400
گالوانیزه -- 0.60 رول -- 1250 هفت الماس 1395/09/28 32,700 32,400
گالوانیزه -- 0.70 رول -- 1250 هفت الماس 1395/09/28 31,700 31,400
گالوانیزه -- 0.80 رول -- 1000 هفت الماس 1395/09/28 31,700 31,400
گالوانیزه -- 0.80 رول -- 1250 هفت الماس 1395/09/28 31,700 31,400
گالوانیزه -- 0.90 رول -- 1000 هفت الماس 1395/09/28 31,100 30,800
گالوانیزه -- 0.90 رول -- 1250 هفت الماس 1395/10/18 30,600 30,300
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1000 هفت الماس 1395/10/18 30,600 30,300
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1250 هفت الماس 1395/10/18 30,600 30,300
گالوانیزه -- 1.25 رول -- 1000 هفت الماس 1395/10/18 30,700 30,400
گالوانیزه -- 1.25 رول -- 1250 هفت الماس 1395/10/18 30,900 30,600
گالوانیزه -- 1.50 رول -- 1000 هفت الماس 1395/10/18 30,100 31,000
گالوانیزه -- 1.50 رول -- 1250 هفت الماس 1395/10/18 31,300 31,000
گالوانیزه -- 2.00 رول -- 1000 هفت الماس 1395/10/18 31,300 31,000
گالوانیزه -- 2.50 رول -- 1000 هفت الماس 1395/10/18 36,100 35,800
گالوانیزه -- 2.50 رول -- 1250 هفت الماس 1395/10/18 35,300 35,000
گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول -- 1000 چین 1395/10/18 41,700 40,500
گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول -- 1000 چین 1395/10/18 41,700 40,500
گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.18 رول -- 1000 چین 1395/10/18 41,900 0
گالوانیزه رنگی سفید 0.18 رول -- 1000 چین 1395/10/18 41,700 405,003
گالوانیزه رنگی سفید 0.30 -- -- 1000 چین 1395/10/18 31,800 36,900
گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول -- 1000 چین 1395/10/18 38,100 36,900
گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول -- 1000 چین 1395/10/18 37,900 36,700
گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول -- 1000 چین 1395/10/18 37,900 38,500
گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول -- 1000 چین 1395/09/29 0 38,500
گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول -- 1000 چین 1395/09/29 39,700 0
گالوانیزه -- 0.40 رول -- 1000 قزاق 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 0.50 رول -- 1000 قزاق 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 0.60 رول -- 1000 قزاق 1395/09/29 32,800 0
گالوانیزه -- 0.70 رول -- 1250 قزاق 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1000 قزاق 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1250 قزاق 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 1.25 رول -- 1000 قزاق 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 1.50 رول -- 1250 قزاق 1395/09/23 0 0
گالوانیزه -- 2.00 رول -- 1250 قزاق 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 0.45 رول -- 1000 امارات 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1250 امارات 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 2.00 رول -- 1000 امارات 1395/09/29 31,800 0
گالوانیزه -- 2.50 رول -- 1000 امارات 1395/09/28 0 0
گالوانیزه -- 0.2 رول -- 1000 چین 1395/09/29 46,000 44,800
گالوانیزه -- 22 رول -- 1000 چین 1395/09/29 46,000 0
گالوانیزه -- 25 رول -- 1000 چین 1395/09/29 42,200 41,000
گالوانیزه -- 0.30 رول -- 1000 چین 1395/09/29 38,500 37,300
گالوانیزه -- 0.35 رول -- 1000 چین 1395/09/29 37,000 35,700
گالوانیزه -- 0.40 رول -- 1000 چین 1395/09/29 35,700 34,500
گالوانیزه -- 0.45 رول -- 1000 چین 1395/09/29 35,200 34,000
گالوانیزه -- 0.50 رول -- 1000 چین 1395/09/29 34,200 33,000
گالوانیزه -- 0.60 رول -- 1000 چین 1395/09/29 33,200 32,000
گالوانیزه -- 1.50 رول -- 1000 چین 1395/09/29 32,100 0
گالوانیزه -- 2.00 رول -- 1250 چین 1395/09/29 0 0
گالوانیزه -- 2.50 رول -- 1250 چین 1395/09/29 35,200 0
گالوانیزه -- 300 رول -- 1000 چین 1395/09/29 41,200 40,000
گالوانیزه رنگی قرمز 47 رول -- 1250 چین 1395/09/29 0 0
گالوانیزه رنگی نارنجی 47 رول -- 1250 چین 1395/09/29 38,700 37,500
گالوانیزه رنگی سفال 47 رول -- 1000 چین 1395/09/29 0 36,500
گالوانیزه رنگی پرتقالی 47 رول -- 1000 چین 1395/09/29 38,700 0
گالوانیزه رنگی سفید 47 رول -- 1000 چین 1395/09/29 0 37,200
گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 37 رول -- 1000 چین 1395/09/29 0 0
گالوانیزه رنگی آبی 47 رول -- 1250 چین 1395/09/29 0 0
گالوانیزه رنگی پرتقالی 47 رول -- 1250 چین 1395/09/29 38,700 0
گالوانیزه رنگی سفید 47 رول -- 1250 چین 1395/09/29 38,700 0
گالوانیزه رنگی نارنجی 47 رول -- 1000 چین 1395/09/29 37,700 0
گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 47 رول -- 1000 چین 1395/09/29 0 0